Polityka prywatności

60 min na przeczytanie
Pokaż więcej

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST DLA NAS NIEZWYKLE WAŻNA!
 
Dla Eucerin ważna jest nie tylko pielęgnacja i ochrona skóry. Przywiązujemy również ogromną wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego szanujemy Twoją prywatność i dążymy do tego, aby zasłużyć na Twoje zaufanie w kwestii ochrony danych osobowych tak samo, jak ufasz nam, że zadbamy o Twoją skórę. Zawsze przekazujemy Ci przejrzyste informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i jak długo je przechowujemy.

1. Informacje ogólne

Celem niniejszej polityki prywatności jest zapewnienie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej i usług powiązanych. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych i usług, które odnoszą się do niniejszej polityki prywatności.

1.1 Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obejmują wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, itp.

1.2 Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest NIVEA Polska Sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań, Polska - w zakresie obsługi zapytań dotyczących marki Eucerin. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych NIVEA Polska Sp. z o.o.: ido@beiersdorf.com lub kontakt na adres pocztowy ze wskazaniem: do wiadomości „inspektora ochrony danych”.

1.3 Prawa osoby, której dane dotyczą

Jako podmiotowi danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące prawa w zakresie danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa:

 • Prawo dostępu – na tej podstawie mogą Państwo do nas wystąpić z żądaniem informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my przekażemy Państwu informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, na Państwa żądanie, przekażemy Państwu kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Kolejne mogą zostać obciążone opłata;
 • Prawo do sprostowania – jako Administrator jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • Prawo do usunięcia - na tej podstawie mogą Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, zaprzestaniemy wykonywania operacji na Państwa danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyrazili Państwo zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. nie zostanie wydana decyzji organy nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą - jako Administrator wydamy Państwu dostarczone przez Państwa dane, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi - jednak pod warunkiem. że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości, zarówno po naszej stronie, jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo do sprzeciwu - na tej podstawie mogą Państwo w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania tego sprzeciwu. Mogą Państwo również w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jako Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych);
 • Prawo do wycofania zgody - jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzanie dokonanego przed wycofaniem zgody;

Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych prawa przyznanych na mocy RODO.
Przy realizacji wskazanych powyżej praw, możemy prosić Państwa o przedstawienie dowodu tożsamości. Więcej informacji dotyczących tego jak przetwarzamy Państwa dane znajduje się w pkt 3.

Przy realizacji wyżej wskazanych praw, możemy prosić użytkownika o przedstawienie dowodu tożsamości. Realizacja powyższych praw dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może nastąpić poprez formularz kontaktowy.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych zamieszczono w punkcie 3.1. i 4.


1.4 Odbiorcy (informacje ogólne)

Oprócz odbiorców wymienionych w poszczególnych sekcjach poniżej, przekazujemy zebrane dane do przetwarzania do odpowiednich działów wewnętrznych i innych spółek stowarzyszonych w ramach Grupy Beiersdorf lub zewnętrznym dostawcom usług, podmiotom przetwarzającym zgodnie z niezbędnymi celami. Ponadto przekazujemy dane następującym odbiorcom:
 
- Dostawcy platform/usług hostingowych mają dostęp do danych osobowych z państwa trzeciego (krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.
 
- Dostawcy usług analitycznych będą mieli dostęp do danych osobowych z państwa trzeciego (krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.
 
- Dostawcy usług wsparcia IT będą mieli dostęp do danych osobowych z państwa trzeciego (krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.
 
- Organy: W przypadku obowiązku prawnego zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji o Tobie, jeśli jesteśmy zobowiązani do przekazania ich właściwym organom lub organom ścigania, zgodnie z art. 6 (1) c RODO (obowiązek prawny).
 
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz odpowiednie akapity każdej sekcji.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Odwiedzając i korzystając z naszej strony internetowej, zbieramy dane osobowe. Ta sekcja zawiera więcej informacji na temat procesów i narzędzi specyficznych dla danej lokalizacji, zwłaszcza od partnerów zewnętrznych. Aby uzyskać więcej informacji o procesach, które mogą również odbywać się w kontekście offline, zobacz Sekcja 3.

2.1 Hosting

Cel/Informacje:
Podczas korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie zarejestrujesz się lub w inny sposób nie przekażesz nam informacji, zbieramy tylko te dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer i które są technicznie niezbędne do prezentacji naszej strony internetowej oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa.

Używane pliki cookie/narzędzia:
Typ A.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Pliki cookie/narzędzia".

Odbiorcy:
Dostawcy platform/usług hostingowych mają dostęp do danych osobowych z państwa trzeciego (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

dostawca usług wsparcia IT. mieć dostęp do danych osobowych z państwa trzeciego (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie:
Usunięcie plików dziennika następuje po 7 dniach.

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes)

2.2 Funkcje logowania

Ta strona internetowa może udostępniać różne funkcje logowania, jak opisano poniżej.

2.2.1 Scentralizowany profil logowania

Cel / Informacje:

Na tej stronie internetowej możesz otrzymać scentralizowany profil logowania, jeśli ta funkcja jest aktywowana na tej stronie i udzielona jest oddzielna zgoda w ramach procesu rejestracji: Beiersdorf AG oferuje możliwość utworzenia konta z hasłem podczas rejestracji (profil logowania). Ten profil logowania jest tworzony w centralnej bazie danych profilu logowania marki i ma na celu zapewnienie, że jesteś ważnym właścicielem konta i / lub adresu e-mail. Ta baza danych logowania jest zwykle połączona tylko z usługą, w której się rejestrujesz i przetwarza tylko część weryfikacyjną Twojego profilu logowania. Profil logowania jest zatem przekazywany do odpowiedniej lokalnej firmy Beiersdorf, dla której korzystasz z usługi.
Jeśli korzystasz również z innych usług innej firmy Beiersdorf (np.B rejestracji profilu logowania do strony innego kraju), Twój profil logowania wraz z hasłem może być opcjonalnie ponownie wykorzystany do żądanej usługi w ramach tej marki.

Używane pliki cookie/narzędzia:
Typ A. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Pliki cookie/narzędzia".

Odpowiedzialna firma:
Odpowiedzialna za profil centralny jest Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529 Hamburg, Niemcy.

Otrzymywanie:
Platforma/Dostawcy usług hostingowych

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Usunięcie/odwołanie:
Twój profil logowania zostanie automatycznie usunięty, gdy tylko usuniesz swoje lokalne konto marki na zarejestrowanej stronie internetowej, pod warunkiem, że nie ma ustawowych obowiązków przechowywania ani okresów przedawnienia, które stanowią inaczej. W przypadku, gdy jesteś zarejestrowany na więcej niż jednym koncie marki lokalnej z tym profilem logowania, Twój profil logowania zostanie usunięty, jeśli wszystkie Twoje lokalne konta marek zostaną usunięte. Automatyczne usuwanie lokalnych kont marek następuje zwykle po 24 miesiącach braku aktywności.

Jeśli utworzyłeś tylko ten profil logowania bez rejestracji na lokalnym koncie marki, ten profil logowania zostanie automatycznie usunięty w ciągu jednego dnia.

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda; centralny profil logowania)2.2.2 Logowanie społecznościowe

"2.2.2 Logowanie społecznościowe
Cel/Informacje:
W celu rejestracji i zalogowania się na konto klienta masz również możliwość uwierzytelnienia się za pomocą istniejącego profilu w jednej z następujących sieci społecznościowych, Facebook, X,  Apple lub Google, a na koniec zarejestrowania się lub zalogowania.

W tym celu na stronie rejestracji lub stronie logowania znajdują się odpowiednie symbole odpowiednich dostawców sieci społecznościowych obsługiwanych przez naszą stronę internetową. Przed nawiązaniem połączenia z dostawcami należy wyraźnie wyrazić zgodę na proces i transmisję danych opisanych poniżej:

Klikając odpowiednią ikonę, otworzy się nowe okno, w którym musisz zalogować się za pomocą danych logowania do sieci społecznościowej. Po pomyślnym zalogowaniu sieć społecznościowa poinformuje Cię, jakie dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail) zostaną nam przesłane w celu uwierzytelnienia w ramach procesu rejestracji lub logowania. Jeśli wyraziłeś zgodę na takie przekazanie danych, pola wymagane przez nas do rejestracji zostaną wypełnione przesłanymi danymi. Informacje wymagane przez nas do rejestracji lub logowania to Twój adres e-mail.

Tylko po uzyskaniu wyraźnej zgody na wykorzystanie przesłanych i wymaganych danych Twoje dane będą przez nas przechowywane i wykorzystywane do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Połączenie poza procesem uwierzytelniania między kontem klienta utworzonym u nas a Kontem w odpowiedniej sieci społecznościowej nie ma miejsca.

Aby móc przeprowadzić proces uwierzytelniania w celu rejestracji i logowania, Twój adres IP zostanie przekazany dostawcom sieci społecznościowej. Nie mamy wpływu na cel i zakres gromadzenia danych oraz na dalsze przetwarzanie danych przez dostawców sieci społecznościowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami o ochronie danych danego dostawcy.

Odpowiedzialna firma:
Jeśli ta funkcja jest świadczona w ramach scentralizowanej funkcji profilu logowania: Odpowiedzialna za tę funkcję logowania społecznościowego jest

Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 20259 Hamburg Niemcy.

Za wszystkie inne przypadki odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo, o którym mowa w pkt 1.2.

Otrzymywanie/Źródła:

Główni usługodawcy:

-Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia

-X Corp.., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

-Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA

-Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie:
Za usunięcie odpowiadają główni dostawcy usług.

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)


2.4 Funkcja komentarza / recenzja produktu

Cel / Informacje:
Użytkownicy mogą mieć możliwość przesyłania ocen produktów, procesów lub innych ocen zgodnie z warunkami użytkowania w kontekście ofert strony internetowej. W tym celu wykorzystujemy dane, które podajesz w ramach oceny.

W przypadku, gdy ta strona internetowa wymaga odrębnej zgody na dane wrażliwe, wykorzystamy również Twoje dane wrażliwe (np. w przypadku obrazów lub opisów tekstowych), takie jak informacje o stanie zdrowia lub informacje o pochodzeniu etnicznym lub rasowym, w szczególności w przypadku produktów dla skóry wrażliwej.

Naszym uzasadnionym interesem jest, aby użytkownicy mogli wyrażać swoją bezpłatną opinię na temat produktów i aby te recenzje mogły również pojawiać się pseudonimowo poza naszą witryną na stronach osób trzecich.

Używamy podanych przez Ciebie informacji, aby opublikować i otrzymać Twoją recenzję na naszej stronie internetowej zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania. Twoja ocena zostanie opublikowana z podanym pseudonimem / pseudonimem w poście. Oceny mogą być sprawdzane przed publikacją, w celu upewnienia się, że są one zgodne z naszymi warunkami korzystania ze strony. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarzy, jeśli zostaną one zakwestionowane przez osoby trzecie jako niezgodne z prawem. Więcej informacji można również znaleźć w naszych Warunkach użytkowania.

Wykorzystujemy również dane, które podajesz w ramach naszego uzasadnionego interesu, aby zapewnić, że Twoja ocena nie jest oparta na fałszywych informacjach, automatycznych programach lub botach. W związku z tym możliwe jest, że otrzymasz weryfikacyjną wiadomość e-mail w celu potwierdzenia adresu e-mail.

Możesz otrzymać wiadomość e-mail w związku z Twoją recenzją (np. potwierdzenie zaakceptowania/odrzucenia recenzji, informację o komentarzu do Twojej recenzji). W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linku znajdującego się w tych wiadomościach e-mail.

Używane pliki cookie/narzędzia:
Typ A. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Otrzymywanie:

 • Platforma/Dostawcy usług hostingowych
 • Dostawcy usług konsumenckich
 • Podmiot świadczący usługi w zakresie zapobiegania oszustwom (do publikacji na stronach zewnętrznych).

 • Strony internetowe osób trzecich

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Ponadto zatwierdzono wiążące wewnętrzne przepisy o ochronie danych dla platformy/dostawcy usług hostingowych. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/sprzeciw:
Dane osobowe użytkowników zostaną zanonimizowane lub usunięte po odpowiednim żądaniu usunięcia. Dodane recenzje pozostają widoczne pod opublikowanym pseudonimem, chyba że osobna prośba o usunięcie zostanie złożona.

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes)


2.5 Pliki cookie/narzędzia

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie lub inne technologie/narzędzia, takie jak piksele, pamięć lokalna, tagi, identyfikatory lub usługi zewnętrzne (zwane dalej ""plikami cookie/narzędziami"") używane podczas odwiedzania i korzystania z naszej strony internetowej Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu w celu przechowywania określonych informacji lub plików graficznych, takich jak piksele. Przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej za pomocą tego samego urządzenia, informacje przechowywane w plikach cookie zostaną następnie udostępnione na Państwa urządzeniu i przesłane z powrotem na naszą stronę internetową (""własny plik cookie"") lub na inną stronę internetową, do której należy plik cookie (""plik cookie strony trzeciej"").

Dzięki przechowywanym i zwracanym informacjom odpowiednia strona internetowa może rozpoznać, że już uzyskałeś do niej dostęp i odwiedziłeś ją za pomocą przeglądarki swojego urządzenia. Używamy tych informacji, aby móc optymalnie zaprojektować i wyświetlić stronę internetową zgodnie z Twoimi preferencjami. Tylko sam plik cookie jest identyfikowany na Twoim urządzeniu. Dalsze przechowywanie danych osobowych będzie odbywać się wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą lub jeśli jest to absolutnie konieczne, aby móc odpowiednio korzystać z oferowanej i dostępnej dla Ciebie usługi.

Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie/narzędzi, których zakres i funkcjonalność wyjaśniono poniżej:

 • Typ A: Pomiar techniczny/zakresowy – w celu zapewnienia, że żądana usługa może być świadczona, w tym podstawowa analiza. (Zgoda nie jest wymagana na mocy dyrektywy o ochronie danych 2002/58 WE).
 • Typ B: Funkcjonalność i wydajność - Dodatkowe narzędzia do pomiaru wydajności /atrakcyjności naszej strony internetowej i zapewnienia dodatkowych (spersonalizowanych) funkcjonalności.
 • Typ C: Marketing - Narzędzia cross-website do tworzenia profili marketingowych na podstawie zachowań użytkowników.

Więcej informacji można znaleźć w opisie narzędzi zastosowanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli na tej stronie internetowej używana jest platforma zarządzania plikami cookie, można tam również znaleźć dalsze informacje.

Należy pamiętać, że narzędzia wymienione w poniższej podsekcji mogą nie być w ciągłym użyciu.


 

2.5.1 Consent Manager CMP – Centralna Platforma Zarządzania Plikami Cookie

Cel/Informacja:
Ta strona internetowa korzysta z narzędzia do zarządzania zgodami ""consentmanager"" (www.consentmanager.net) w celu uzyskania zgody na przetwarzanie danych i korzystanie z plików cookie lub podobnych funkcji. Za pomocą ""consentmanager"" masz możliwość wyrażenia zgody na niektóre funkcje naszej strony internetowej, w celu integracji elementów zewnętrznych, integracji treści strumieniowych, oceny statystycznej, pomiarów i spersonalizowanych reklam. Za pomocą ""consentmanager"" możesz wyrazić lub odrzucić swoją zgodę na wszystkie funkcje. Wyrażać zgodę na indywidualne cele lub poszczególne funkcje. Wprowadzone ustawienia można również zmienić później. Celem integracji ""consentmanager"" jest umożliwienie użytkownikom naszej strony internetowej decydowania o wyżej wymienionych rzeczach i zaoferowanie możliwości zmiany ustawień już dokonanych w ramach dalszego korzystania z naszej strony internetowej. Za pomocą ""consentmanager"" przetwarzane są dane osobowe i informacje o używanych urządzeniach końcowych, takie jak adres IP.

Przetwarzając dane, consentmanager pomaga nam wypełniać nasze obowiązki prawne (np. obowiązek dostarczenia dowodów). Nasz interes w przetwarzaniu polega na przechowywaniu preferencji użytkownika i preferencji dotyczących korzystania z plików cookie i innych funkcji. ""Consentmanager"" przechowuje Twoje dane tak długo, jak długo aktywne są Twoje ustawienia użytkownika.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub sytuacji podobnej do umowy. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, natomiast w takim przypadku nie będzie można korzystać z opisanej usługi.

Używane pliki cookie/narzędzia:
Typ A. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Odbiorcy:
Głównym dostawcą usług jest Consentmanager AB, Szwecja (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås Sweden).

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie:

Dane zostaną usunięte po upływie 13 miesięcy. Dokonany przez Państwa wybór (zgoda / ustawienie) będzie przechowywany przez rok i można go wyświetlić w Ustawieniach plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej. Zawsze można usunąć swój wybór, usuwając pliki cookie w swojej przeglądarce.Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (sytuacja podobna do umowy)
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego)

2.5.2 Beiersdorf Simplicity

Informacje/Cel:
Ta strona internetowa wykorzystuje własne narzędzie, udostępniane w hostingu, do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Pomaga nam to zapewnić prawidłowe działanie strony internetowej, w szczególności poprzez sprawdzenie funkcjonalności strony internetowej (np.  wykrycie problemów z nawigacją po stronie lub zapewnienie wystarczającej pojemności serwera). Uzyskane statystyki pozwalają nam również ulepszyć naszą stronę internetową i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie. Twój adres IP jest automatycznie anonimizowany.

Używane pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Otrzymywanie:
Platforma/Dostawcy usług hostingowych

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/sprzeciw:
Zebrane dane osobowe zostaną usunięte po jednym dniu. Twój adres IP jest natychmiast anonimizowany. Możesz dezaktywować to narzędzie za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes w zapewnieniu działania strony internetowej i korzystania statystycznego)

2.5.3 Google Analytics

Cel/Informacje:
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited (""Google""). Konfiguracja Google Analytics została przez nas dostosowana w taki sposób, aby wykorzystywana była wyłącznie funkcja analizy strony internetowej, chyba że na funkcje reklamowe została udzielona odrębna zgoda.

Google Analytics wykorzystuje pliki ""cookie"", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc stronie internetowej w analizie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Pliki cookie ustawione przez Google Analytics do pomiaru są plikami cookie pierwszej kategorii, co oznacza, że wartości plików cookie osób, których dane dotyczą, są różne dla każdego klienta (tj. nie ma jednolitego identyfikatora pliku cookie Google Analytics używanego na wszystkich stronach internetowych korzystających z Google Analytics). Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Narzędzie Google Analytics jest używane wyłącznie z anonimizacją adresu IP. Adresy IP są domyślnie anonimizowane przez Google i dodatkowo przez nas.

Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu do analizy sposobu, w jaki korzystasz z tej witryny, aby sporządzić raport na temat aktywności na stronie i świadczyć dodatkowe usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.

Korzystamy z Google Analytics do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki pozwalają nam ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Ponadto otrzymujemy informacje o funkcjonalności naszej strony (na przykład w celu wykrycia problemów z nawigacją).

Podczas konfigurowania Google Analytics zadbano o to, aby Google otrzymywał te dane jako podmiot przetwarzający zamówienia i dlatego nie może wykorzystywać tych danych do własnych celów. Konfiguracja ""funkcji reklamowych Google Analytics"" jest niezależna od tego i jest opisana w odpowiedniej sekcji poniżej, jeśli jest również używana na tej stronie internetowej.

Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem ""_anonymizeIp()"". W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w formie skróconej, dzięki czemu można wykluczyć osobiste odniesienia.

Używane pliki cookie/narzędzia:
Typ B. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Odbiorcy:
Główni usługodawcy:
Google Ireland Ltd., Irlandia.

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Sprzeciw/usunięcie:
Możesz dezaktywować narzędzie za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Żywotność plików cookie: do 12 miesięcy (dotyczy to tylko plików cookie ustawianych za pośrednictwem tej witryny).

Okres przechowywania: do 26 miesięcy

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.5.4 Testy A/B

Cel/Informacja:
Ta strona internetowa analizuje zachowania związane z użytkowaniem za pomocą tak zwanych testów A / B. Wyświetlamy stronę w nieco dostosowanej wersji, w zależności od informacji profilowych. Dzięki temu możemy analizować nasze oferty, regularnie je ulepszać i czynić bardziej interesującymi dla Ciebie jako użytkownika.

Na potrzeby tych analiz pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika. Zebrane w ten sposób informacje są przechowywane wyłącznie na serwerze w UE. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki.

Przed przeprowadzeniem analiz adresy IP są dalej przetwarzane w krótkiej formie, aby można było wykluczyć bezpośredni kontakt osobisty. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę nie będzie łączony z innymi gromadzonymi przez nas danymi.

Używane pliki cookie/narzędzia:
Typ B. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Odbiorcy:
Dane są dostępne dla naszego dostawcy usług analitycznych z siedzibą w UE.

Usunięcie/sprzeciw:
Możesz wyłączyć tę funkcję za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Żywotność plików cookie: do 24 miesięcy (dotyczy to tylko plików cookie ustawionych za pośrednictwem tej witryny).

Okres przechowywania: do 25 miesięcy

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
2.5.5 Google Ads (dawniej Google Adwords)

Informacje/Cel:

Konwersja Google Ads

Korzystamy z oferty Google Ads Conversion, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty za pomocą nośników reklamowych (tzw. Google Ads) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych z kampanii reklamowych możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. W związku z tym dążymy do pokazania Ci reklam, które Cię interesują, dzięki czemu nasza strona internetowa będzie dla Ciebie bardziej interesująca i osiągniemy uczciwą kalkulację kosztów reklamy.

Te nośniki reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych ""serwerów reklamowych"". W tym celu wykorzystujemy pliki cookie serwera reklam, za pomocą których można mierzyć określone parametry pomiaru sukcesu, takie jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia przez użytkowników. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads przechowuje plik cookie na Twoim urządzeniu. W przypadku tego pliku cookie unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na miejsce docelowe (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) i informacje o rezygnacji (oznaczające, że użytkownik nie chce już być adresowany) są zwykle przechowywane jako wartości analizy.

Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klientów Ads, a plik cookie przechowywany na jego komputerze jeszcze nie wygasł, Google i klienci mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Reklam otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Ads. Sami nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w wyżej wymienionych działaniach reklamowych. Otrzymujemy tylko oceny statystyczne od Google. Na podstawie tych ocen możemy zobaczyć, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych z wykorzystania materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Cię zgodnie z naszym stanem wiedzy: Integrując konwersję reklam, Google otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej części naszej strony internetowej lub kliknąłeś reklamę od nas. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się, istnieje możliwość, że Google dowie się i zapisze Twój adres IP.

Remarketing Google Ads

Korzystamy z funkcji remarketingu w ramach usługi Google Ads. Dzięki funkcji remarketingu możemy prezentować użytkownikom naszej strony internetowej reklamy oparte na ich zainteresowaniach na stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google (w wyszukiwarce Google lub na YouTube, tzw. ""Google Ads"" lub na innych stronach internetowych). W tym celu analizowana jest interakcja użytkowników na naszej stronie internetowej, np. która oferuje użytkownikowi, który był zainteresowany, aby móc wyświetlać ukierunkowane reklamy użytkownikom na innych stronach nawet po odwiedzeniu naszej strony internetowej. W tym celu Google przechowuje pliki cookie na urządzeniach końcowych użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google lub strony internetowe w sieci reklamowej Google. Te pliki cookie służą do rejestrowania wizyt tego użytkownika. Pliki cookie służą do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na określonym urządzeniu, a nie do identyfikacji osoby.

Używane pliki cookie/narzędzia:
Typ C. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Odbiorcy:
Główni usługodawcy: Google Ireland Ltd, Irlandia.
Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/odwołanie:
Możesz dezaktywować narzędzie za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Żywotność plików cookie: do 180 dni (dotyczy to tylko plików cookie ustawionych za pośrednictwem tej witryny).

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)


2.5.6 Funkcje reklamowe Google Analytics

Oprócz standardowych funkcji korzystamy również z zaawansowanych funkcji Google Analytics na tej stronie internetowej. Funkcje reklamowe Google Analytics zaimplementowane na tej stronie internetowej obejmują:

 • Raporty dotyczące wyświetleń w sieci reklamowej Google;
 • Raporty skuteczności Google Analytics według danych demograficznych i zainteresowań
 • Twórz grupy odbiorców remarketingu na podstawie danych behawioralnych, demograficznych i zainteresowań i udostępniaj te listy Google Ads
 • Zintegrowane usługi, dla których Google Analytics gromadzi dane do celów reklamowych, w tym gromadzenie danych za pośrednictwem plików cookie dla preferencji reklamowych i anonimowych identyfikatorów
 • Dane sesji (Google Signals), dzięki którym można uzyskać więcej informacji o użytkowniku, gdy jest zalogowany na swoje konto Google w przeglądarce, za pomocą której uzyskuje dostęp do tej witryny. Ta funkcja jest aktywna tylko wtedy, gdy dodatkowo w ustawieniach Google została wyrażona zgoda na udostępnianie danych / personalizację reklam.

W tym celu, oprócz danych gromadzonych przez narzędzie analityczne Google Analytics, dalsze dane są gromadzone za pośrednictwem plików cookie Google dla preferencji reklamowych i anonimowych identyfikatorów dostępu. Używamy tych informacji do ulepszania naszych ofert internetowych.

Wykorzystywane pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Informacje o Google Consent Mode:

Ponadto, ta witryna korzysta z Google Consent Mode. Consent Mode za pomocą małych pakietów danych ("ping") pozbawionych plików cookie wysyła dane statystyczne na temat tego, czy użytkownik kliknął w reklamę lub link i wylądował na naszej stronie internetowej (konwersja). Dane statystyczne są następnie wykorzystywane w modelowaniu matematycznym w celu ulepszenia raportowania wewnętrznego. "Ping" domyślnie zawiera informacje techniczne, takie jak adres IP, typ platformy lub rozdzielczość ekranu. Ponieważ te dane lub ich kombinacja mogą teoretycznie zostać uznane przez firmę Google Ireland Ltd za dane osobowe, wdrożono dodatkowe środki mające na celu zapewnienie, że pakiety danych "ping" nie zostaną uznane za dane osobowe: przed wysłaniem "pinga" do Google Analytics nasz serwer dla pewnych danych nadaje z góry określoną wartość domyślną.


Odbiorcy/Źródło:
Główni usługodawcy i źródło:
Google Ireland Ltd., Irlandia.

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/odwołanie:
Możesz dezaktywować narzędzie za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Żywotność plików cookie: do 12 miesięcy (dotyczy to tylko plików cookie ustawianych za pośrednictwem tej witryny).

Okres przechowywania: do 26 miesięcy

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)


2.5.7 Google Campaign Manager

Informacje/cel:
Ta strona korzysta również z internetowego narzędzia marketingowego Google Campaign Manager. Campaign Manager używa plików cookie do wyświetlania reklam, które są istotne dla użytkowników, do ulepszania raportów skuteczności kampanii lub do zapobiegania wielokrotnemu wyświetlaniu tych samych reklam przez użytkownika. Google używa identyfikatora pliku cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w danej przeglądarce, a tym samym może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto Campaign Manager może używać identyfikatorów plików cookie do rejestrowania tak zwanych konwersji związanych z żądaniami reklam. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik widzi reklamę Campaign Managera, a później wywołuje witrynę firmy reklamowej w tej samej przeglądarce i kupuje coś tam.

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Cię zgodnie z naszym poziomem wiedzy: Integrując Campaign Managera, Google otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej części naszej strony internetowej lub kliknąłeś reklamę od nas. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie jesteś zalogowany, istnieje możliwość, że Google dowie się i zapisze Twój adres IP.

Ponadto używane pliki cookie Campaign Managera (np. DoubleClick lub Floodlight) pozwalają nam zrozumieć, czy wykonujesz określone działania w naszej witrynie po uzyskaniu dostępu lub kliknięciu jednej z naszych reklam displayowych/wideo w Google lub na innej platformie za pośrednictwem Campaign Managera (śledzenie konwersji). Campaign Manager używa tego pliku cookie, aby zrozumieć treści, z którymi wchodzisz w interakcję w naszych witrynach, aby móc później wysyłać Ci ukierunkowane reklamy.

Wykorzystywane pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Odbiorcy:
Główni usługodawcy:
Google Ireland Ltd., Irlandia.

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/odwołanie:
Możesz dezaktywować narzędzie za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Żywotność plików cookie: do 180 dni po ostatniej interakcji (dotyczy to tylko plików cookie ustawionych za pośrednictwem tej witryny).

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
2.5.8 Adform

Informacje/Cel:
Ta strona korzysta z internetowego narzędzia marketingowego Adform firmy Adform A/S Denmark.

Adform stosuje śledzenie na naszej stronie internetowej za pomocą plików cookie i podobnych technologii śledzenia opartych na ID (krótki plik cookie). Plik cookie Adform jest umieszczany na naszej stronie internetowej, gdy tylko wyrazisz na to zgodę. Plik cookie Adform zostanie również umieszczony, jeśli obejrzysz naszą reklamę na stronach internetowych osób trzecich za pośrednictwem Adform i wyrazisz zgodę na pliki cookie na tej stronie.

Podstawą prawną umieszczania plików cookies Adform jest Państwa zgoda. Dane osobowe są zbierane w celach analitycznych oraz w celu optymalizacji i personalizacji kampanii reklamowych dla klientów Adform, w tym dla naszej firmy. Plik cookie Adform zbiera od nas lub naszych materiałów reklamowych następujące dane: ID pliku cookie, typ / identyfikator urządzenia, czas kliknięcia na stronie internetowej lub nośniku reklamowym, adres URL strony internetowej lub nośnika reklamowego, informacje automatycznie wysyłane przez urządzenie użytkownika (w tym ustawienia językowe, adres IP, dane demograficzne) dane dotyczące zainteresowań, dane społeczno-demograficzne powiązane z plikiem cookie lub innym identyfikatorem.

Wykorzystywane pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Odbiorca:
Główny usługodawca:
Adform A/S, Dania

Wspólni Administratorzy:

My i Adform jesteśmy współkontrolerami gromadzenia danych osobowych i ich ujawniania Adform za pomocą pliku cookie Adform oraz jako współkontrolerzy. Umowa określa, kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie pewnych obowiązków związanych z ochroną danych i kto jest odpowiedzialny za działania następcze w odniesieniu do Twoich praw do ochrony danych. Adform jest odpowiedzialny za reagowanie na Twoje zapytania oraz za Twoje prawa w zakresie ochrony danych (np. obowiązek informacyjny, prawo do sprzeciwu itp.). Aby skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z Adform pod następującym linkiem. [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy]. Możesz również skontaktować się z nami w tej sprawie. W każdej chwili i bez podawania przyczyn można wycofać zgodę na pliki cookie, kontaktując się z Adform lub dezaktywować narzędzia w sposób podany poniżej.

W przypadku przetwarzania przez Adform danych na własne potrzeby, Adform jest jedynym administratorem danych i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich optymalizację pod kątem kampanii reklamowych i grup docelowych. Adform będzie analizować dane zebrane za pośrednictwem plików cookie i identyfikatorów, aby móc dostarczać ukierunkowane zakupy reklamowe w imieniu klientów Adform (w tym nas), jak szczegółowo opisano w Polityce prywatności Adform. Kliknij tutaj [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy], aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych przez Adform, w tym kiedy Adform usunie Twoje dane.Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/odwołanie:
Możesz dezaktywować narzędzie za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Żywotność plików cookie: do 180 dni po ostatniej interakcji (dotyczy to tylko plików cookie ustawionych za pośrednictwem tej witryny).

Okres przechowywania: do 13 miesięcy

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
2.5.9 Facebook Custom Audiences (dla stron internetowych) / Konwersja – Piksel Facebooka

Informacje/Cel:
Ta strona internetowa wykorzystuje tak zwany ""piksel Facebooka"" i interfejs API konwersji sieci społecznościowej ""Facebook"" firmy Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Meta) w następujących celach:

• Facebook (Witryna) Custom Audiences Używamy
piksela Facebooka i interfejsu API konwersji do celów remarketingowych, aby móc ponownie skontaktować się z Tobą w ciągu 180 dni. W rezultacie użytkownicy strony internetowej mogą otrzymywać reklamy oparte na zainteresowaniach (""Facebook Ads"") podczas odwiedzania sieci społecznościowej ""Facebook"" lub innych stron internetowych, które również korzystają z tej procedury. W związku z tym dążymy do pokazania Ci reklam, które Cię interesują, aby nasza strona internetowa lub oferty były dla Ciebie bardziej interesujące.

• Konwersja
na Facebooku Ponadto, za pomocą piksela Facebooka i interfejsu API konwersji, chcemy mieć pewność, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie wydają się denerwujące. Za pomocą piksela Facebooka możemy śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. ""konwersja"").

Ze względu na stosowane narzędzia marketingowe (Facebook Pixel i Conversions API) Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka, gdy tylko wyrazisz zgodę na korzystanie z plików cookie wymagających zgody. Integrując piksel Facebooka i korzystając z interfejsu API konwersji, Facebook otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej witryny naszej witryny lub kliknąłeś reklamę od nas. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Facebooka, Facebook może przypisać wizytę do Twojego konta.

Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki wykorzystania danych Facebooka. Szczegółowe informacje i szczegóły dotyczące piksela Facebooka i interfejsu API konwersji oraz sposobu jego działania można również znaleźć w Centrum pomocy Facebooka.

Wykorzystywane pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Odbiorcy:
Wspólna odpowiedzialność:
Jesteśmy współodpowiedzialni z Meta Platforms Ireland Limited., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Meta) za gromadzenie i przekazywanie danych w ramach tego procesu. Dotyczy to następujących celów:

 • Tworzenie zindywidualizowanych lub odpowiednich reklam, a także ich optymalizacja
 • Dostarczanie wiadomości handlowych i transakcyjnych (za pośrednictwem komunikatora)
  Następujące procesy uszlachetniania nie są zatem objęte wspólnym przetwarzaniem:
 • Przetwarzanie, które ma miejsce po zebraniu i przesłaniu, jest wyłączną odpowiedzialnością Meta.
 • Przygotowywanie raportów i analiz w formie zagregowanej i anonimowej odbywa się w ramach realizacji zamówienia, a tym samym na naszą odpowiedzialność.

W ramach wspólnej odpowiedzialności zawarliśmy odpowiednią umowę z Facebookiem, do której można uzyskać dostęp tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Określa ona odpowiednie obowiązki związane z wypełnieniem obowiązku wynikającego z RODO w odniesieniu do wspólnej odpowiedzialności.

Dane kontaktowe odpowiedzialnej firmy i inspektora ochrony danych Facebooka można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy
Uzgodniliśmy z Meta, że Meta może być wykorzystywany jako punkt kontaktowy do wykonywania praw osób, których dane dotyczą (patrz sekcja 1.3 ). Bez uszczerbku dla powyższego, jurysdykcja praw osób, których dane dotyczą, nie jest ograniczona.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Meta, w tym ich podstawę prawną oraz dalsze informacje na temat praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy. Przekazujemy dane w ramach wspólnej odpowiedzialności na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informacje na temat warunków bezpieczeństwa danych można znaleźć tutaj. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms i przetwarzanie na podstawie standardowych klauzul umownych można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/odwołanie:
Możesz dezaktywować narzędzie za pomocą ustawień plików cookie tutaj i dla zalogowanych użytkowników pod https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Żywotność plików cookie: do 180 dni po ostatniej interakcji (dotyczy to tylko plików cookie ustawionych za pośrednictwem tej witryny).

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
2.5.10 Floodlight / DV360

Informacje/cel:
Ta strona internetowa wykorzystuje tag Floodlight DV360 do pomiaru skuteczności naszych kampanii reklamowych, ograniczenia liczby wyświetleń konkretnej reklamy i wyświetlania tylko tych reklam, które są odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. W szczególności informacje o reklamach, które klikasz i twoich poprzednich zachowaniach związanych z użytkowaniem na stronach internetowych osób trzecich, są określane i przechowywane. Google używa identyfikatora pliku cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w danej przeglądarce, a tym samym może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto Google może używać identyfikatorów plików cookie do rejestrowania tak zwanych konwersji związanych z żądaniami reklam. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik widzi reklamę Google, a później wywołuje naszą stronę internetową w tej samej przeglądarce i kupuje coś tam. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak adresy e-mail, nazwiska lub adresy.

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Integrując tag Floodlight, Google otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej części naszej strony internetowej lub kliknąłeś reklamę od nas.
Ponadto użyte tagi Floodlight pozwalają nam zrozumieć, czy wykonujesz określone działania w naszej witrynie po uzyskaniu dostępu lub kliknięciu jednej z naszych reklam displayowych/wideo na innej platformie (śledzenie konwersji). Google wykorzystuje ten plik cookie, aby zrozumieć treści, z którymi wchodzisz w interakcję na naszych stronach internetowych, aby móc później wysyłać Ci ukierunkowane reklamy.

Wykorzystywane pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Odbiorcy:
Główni usługodawcy: Google Ireland Ltd, Irlandia.

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/odwołanie:
Możesz dezaktywować narzędzie za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Żywotność plików cookie: do 180 dni (dotyczy to tylko plików cookie ustawionych za pośrednictwem tej witryny).

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
2.5.11 Wtyczki społecznościowe

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane wtyczki społecznościowe (""wtyczki"") z sieci społecznościowych (Facebook, X, Pinterest), w szczególności z przycisku ""Udostępnij"" lub ""Podziel się ze znajomymi"" na Facebooku, gdzie strona internetowa facebook.com Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia. Wtyczki są zwykle oznaczone logo Facebooka.

Oprócz Facebooka korzystamy z wtyczek z X (X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) i Pinteresta (Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia).

Ze względu na ochronę danych celowo zdecydowaliśmy się nie używać bezpośrednich wtyczek z sieci społecznościowych na naszych stronach internetowych. Zamiast tego używamy tak zwanego rozwiązania ""Shariff"". Z pomocą Shariff możesz sam zdecydować, czy i kiedy dane są przesyłane do operatorów odpowiednich sieci społecznościowych. Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, żadne dane nie są automatycznie przesyłane do sieci społecznościowych, takich jak Facebook, X lub Pinterest. Tylko wtedy, gdy aktywnie klikniesz odpowiedni przycisk samodzielnie, Twoja przeglądarka internetowa nawiąże połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej, tj. Klikając odpowiedni przycisk ( ""Udostępnij"" lub ""Udostępnij znajomym""), zgadzasz się, że Twoja przeglądarka internetowa nawiązuje połączenie z serwerami odpowiedniej sieci społecznościowej i przesyła dane o użytkowaniu do odpowiedniego operatora sieci społecznościowej.

Dostawcy wtyczek przechowują zebrane dane o Tobie jako profile użytkowania i wykorzystują je do celów reklamowych, badań rynkowych i / lub projektowania swoich stron internetowych w oparciu o potrzeby. Taka ocena odbywa się w szczególności (również dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu wyświetlania reklam opartych na potrzebach i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym musisz skontaktować się z odpowiednimi dostawcami wtyczek, aby skorzystać z tego prawa. Za pośrednictwem wtyczek oferujemy Ci możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, abyśmy mogli ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika.

Odbiorcy:
Główni usługodawcy:

 • Meta Platforms Ireland Limited, Irlandia
 • X Corp., USA
 • Pinterest Inc., USA.

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/odwołanie:
Za usunięcie odpowiada główny dostawca usług

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.5.12 Filmy z YouTube

Zintegrowaliśmy filmy z YouTube z naszą ofertą online, które są przechowywane na http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie są zintegrowane w ""rozszerzonym trybie ochrony danych"", tj. żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Tylko podczas odtwarzania filmów zostaną przesłane dane wymienione w następnym akapicie. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.

Odtwarzając filmy, YouTube otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej strony internetowej i możesz umieścić inne narzędzia do celów marketingowych. Jeśli zalogujesz się w Google, Twoje informacje zostaną połączone bezpośrednio z Twoim kontem.

Wykorzystywane pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Odbiorcy:
Główni usługodawcy: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/odwołanie:
Możesz dezaktywować narzędzie za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.5.13 Google-Tag-Manager

Informacje/cel:
Ta strona korzysta z Menedżera tagów Google. Google Tag Manager to rozwiązanie, które pozwala marketerom zarządzać tagami strony z poziomu jednego interfejsu. Samo narzędzie (które implementuje tagi) jest domeną bez plików cookie i nie przechowuje żadnych danych osobowych. Narzędzie wyzwala inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostanie ona w mocy dla wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych w Menedżerze tagów Google.

Wykorzystywane pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Odbiorcy:
Główni usługodawcy: Google Ireland Ltd, Irlandia.

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/odwołanie:
Menedżer tagów Google nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes)
2.5.14 Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Maps do wyświetlania materiałów mapowych i / lub wyświetlania wskazówek dojazdu (np.B. w naszej wyszukiwarce aptek). Podczas korzystania z usługi informacje o korzystaniu z tej strony internetowej i adresu IP są przesyłane na serwer Google w USA. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy masz konto Google, na którym jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Google może również wykorzystywać inne narzędzia do celów marketingowych. Jeśli zalogujesz się na konto Google, Twoje informacje zostaną połączone bezpośrednio z Twoim kontem.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Google można znaleźć w zakładce https://www.google.com/policies/privacy.

Wykorzystywane pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Odbiorcy:
Główni usługodawcy: Google LLC, USA.

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/odwołanie:
Możesz dezaktywować narzędzie za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)


2.5.15 Treści generowane przez użytkowników z mediów społecznościowych (squarelovin)

Cel / Informacja:
Ta strona internetowa oferuje funkcję wyświetlania treści dostarczonych przez użytkowników mediów społecznościowych po ich zgodzie. Treści, które widzisz w narzędziu, są oparte na funkcjonalnych plikach cookie (np języku, ostatnio pobranym i oglądanym strumieniu) i są dla Twojej wygody. Ponadto wykorzystujemy dane do celów analitycznych i statystycznych. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://squarelovin.com/privacy

Wykorzystywane pliki cookie/narzędzia: Typ B. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Odbiorca:
Główny usługodawca: Anchor Media GmbH, Niemcy.

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie:
Możesz dezaktywować narzędzie za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Żywotność plików cookie: do 12 miesięcy (dotyczy to tylko plików cookie ustawianych za pośrednictwem tej witryny).

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
2.5.16 Hotjar

Cel / Informacje:
Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować tę usługę i doświadczenie. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na jakich stronach, które linki klikają, co użytkownicy lubią, a czego nie lubią itp.).  Pozwala nam budować i utrzymywać naszą usługę za pomocą opinii użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeń. Obejmuje to adres IP urządzenia (który jest przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język, w którym wyświetlana jest nasza strona internetowa. Zapisy Hotjar nie mogą rejestrować Twoich danych osobowych, takich jak loginy do konta lub szczegóły płatności, ponieważ tekst jest pomijany.

Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży danych zebranych w naszym imieniu.

Wykorzystywane pliki cookie/narzędzia: Typ B. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Otrzymywanie:
Główny usługodawca: Hotjar Ltd, Malta

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/odwołanie:
Tymczasowo przechowujemy adresy IP osób odwiedzających naszą stronę internetową w celu uzyskania powiązanych wskaźników wydajności (tj. danych dotyczących wydajności naszego oprogramowania na naszej stronie internetowej) oraz monitorowania i śledzenia błędów aplikacji. Nigdy nie uzyskamy dostępu do tych adresów IP, jeśli nie ma powodów operacyjnych lub bezpieczeństwa. Automatycznie usuniemy te adresy IP w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych.
Nagrania Hotjar są usuwane po każdej sesji.

Możesz dezaktywować narzędzie za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Żywotność plików cookie: do 12 miesięcy (dotyczy to tylko plików cookie ustawianych za pośrednictwem tej witryny).

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.5.17 Friendly Captcha

Cel / Informacje:

Niniejsza witryna w określonych przypadkach korzysta z narzędzia Friendly Captcha, aby uniknąć wykorzystania pól tekstowych przez programy zautomatyzowane / robotyczne. Pomaga to zapewnić naszej witrynie bezpieczeństwo i uniknąć niechcianych wiadomości po stronie jej użytkowników. Stanowi to również nasz uzasadniony interes i realizuje nasz obowiązek prawny. 

Więcej informacji: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy:

Główny usługodawca: Friendly Captcha GmbH, Niemcy.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / wycofanie zgody: 
Adres IP jest niezwłocznie anonimizowany po zgromadzeniu danych. 

Podstawa prawna:  
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego) 
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w przypadku przetwarzania danych zgodnie z opisanym powyżej uzasadnionym interesem administratora) 

2.5.18 Przyjazny reCaptcha

Informacje / Cel:
W niektórych przypadkach ta strona internetowa używa Friendly Captcha, aby uniemożliwić automatycznym programom / botom korzystanie z pól tekstowych. Zwiększa to bezpieczeństwo naszej strony internetowej i pozwala uniknąć SPAMU dla użytkownika. Jest to również nasz uzasadniony interes i wypełnia nasz obowiązek prawny.
Dalsze informacje: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Używane pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Odbiór:
Główny usługodawca: Friendly Captcha GmbH, Niemcy.

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/odwołanie:
Adres IP jest anonimizowany natychmiast po jego odebraniu.

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w przypadku przetwarzania danych w związku z obowiązkiem prawnym)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w przypadku przetwarzania zgodnie z wyżej wymienionym uzasadnionym interesem)

2.5.19 Contentsquare

Cel/informacje:

Ta strona internetowa korzysta z Contentsquare, opartej na plikach cookie usługi analizy internetowej firmy Contentsquare GmbH ("Contentsquare"). Contentsquare przetwarza adresy IP użytkowników w celu geolokalizacji (na poziomie miasta), tworzenia czarnych list niepożądanych gości i rozwiązywania problemów. Używamy Contentsquare do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Możemy wykorzystać uzyskane statystyki, aby poprawić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Ponadto uzyskujemy informacje o funkcjonalności naszej strony (na przykład w celu wykrycia problemów z nawigacją).

Pliki cookie/narzędzia: Typ B. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Pliki cookie/Narzędzia".

Odbiorcy:

Główny usługodawca: Contentsquare GmbH, Niemcy. Ogólny przegląd zasad bezpieczeństwa i ochrony prywatności w serwisie Contentsquare: https://contentsquare.com/privacy-center/

Możliwe są transfery do państw trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 GDPR zostały zawarte. W przypadku państw trzecich/przedsiębiorstw, które podlegają decyzji o adekwatności, obowiązuje również decyzja o adekwatności. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejni odbiorcy znajdują się w ogólnej sekcji odbiorców 1.4.

Usunięcie/wycofanie:

Narzędzie to można dezaktywować za pośrednictwem ustawień plików cookie tutaj.

Maksymalny okres przechowywania adresu IP: 3 dni.

Czas życia plików cookie: do 13 miesięcy od ostatniej interakcji (dotyczy to tylko plików cookie, które zostały ustawione przez tę stronę)

Podstawa prawna:

Art. 6 (1) a GDPR (zgoda)
2.5.20 Piksel TikTok

Cel / informacja:

Ta strona internetowa korzysta z tzw. piksela TikTok sieci społecznościowej TikTok (dla UE: TikTok Technology Limited, z siedzibą 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia oraz TikTok Information Technologies UK Limited, z siedzibą pod adresem 6th Floor, One London Wall, Londyn, EC2Y 5EB, Wielka Brytania). Umożliwia to ponowny kontakt z użytkownikami naszej strony internetowej, gdy odwiedzają oni sieć społecznościową TikTok.

Za pomocą piksela TikTok Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami TikTok, jeśli tylko wyrazisz zgodę na używanie plików cookie wymagających wyrażenia zgody. Piksel otrzymuje informację, że odwiedziłeś(-łaś) określoną stronę na naszej witrynie lub kliknąłeś(-łaś) jedną z naszych reklam.

TikTok następnie wykorzystuje te dane, aby wyświetlać swoim użytkownikom ukierunkowane i spersonalizowane reklamy oraz tworzyć profile użytkowników oparte na ich zainteresowaniach. Dane zebrane od użytkowników są anonimowe oraz niewidoczne dla Beiersdorf i służą wyłącznie do pomiaru skuteczności reklam.

TikTok otrzymuje również Twój adres IP i inne informacje o urządzeniu użytkownika, takie jak identyfikator marketingowy, urządzenie końcowe, z którego korzystasz, odwiedzana witryna i czas. TikTok wykorzystuje te dane do identyfikacji użytkowników naszej strony internetowej i powiązania ich działań z kontem użytkownika TikTok.

TikTok przetwarza te dane na własną odpowiedzialność od momentu przesłania. Nie mamy wpływu na ich dalsze przetwarzanie przez TikTok.

W celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób TikTok zbiera, wykorzystuje i chroni informacje zebrane za pomocą piksela TikTok, zapoznaj się szczegółowo z polityką prywatności dla użytkowników TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

Żywotność plików cookie: do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to wyłącznie plików cookie ustawionych za pośrednictwem tej witryny).
Pliki cookie / narzędzia: Typ C. Więcej informacji znajdziesz w ustępie „2.5 Pliki cookie/narzędzia“.

Odbiorcy:

TikTok Technology Limited, z siedzibą 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia oraz TikTok Information Technologies UK Limited, z siedzibą pod adresem 6th Floor, One London Wall, Londyn, EC2Y 5EB, Wielka Brytania

Wspólna odpowiedzialność:

Za zbieranie i przesyłanie danych w ramach tego procesu ponosimy odpowiedzialność wraz z TikTok Technology Limited, z siedzibą 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia (TikTok). Dotyczy to następujących celów:

 • Pomiary i raportowanie statystyk
 • Gromadzenie i przesyłanie danych deweloperów i/lub danych o wydarzeniach

Wspólnym przetwarzaniem nie jest zatem objęte przetwarzanie związane z następującymi celami:

 • Określanie i poprawianie trafności reklam dla osób fizycznych
 • Optymalizacja dostarczania reklam przez TikTok
 • Poprawa bezpieczeństwa użytkowników, badania i rozwój w celu utrzymania i poprawy integralności produktów oraz usług TikTok.

Zawarliśmy z TikTok odpowiednią umowę dotyczącą wspólnej odpowiedzialności, którą można znaleźć tutaj: 

https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms.
Określa ona właściwe zobowiązania związane z wypełnieniem obowiązku wynikającego z RODO w odniesieniu do wspólnej odpowiedzialności. Dane kontaktowe odpowiedzialnej firmy i inspektora ochrony danych TikTok można znaleźć tutaj:
https://www.tiktok.com/about/contact?

https://www.tiktok.com/legal/report/DPO

Uzgodniliśmy z TikTok, iż TikTok może być używany jako punkt kontaktowy do korzystania z praw osób zainteresowanych. Niezależnie od tego jurysdykcja praw osób zainteresowanych nie jest ograniczona.

Dane przekazujemy w ramach wspólnej odpowiedzialności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 (1) f RODO.

Możliwy jest transfer danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie gwarancje zawarte zostały tzw. standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony ma również zastosowanie do państw trzecich / przedsiębiorstw, w przypadku których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Pozostali odbiorcy wymienieni są w ustępie 1.4. dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie danych / wycofanie zgody:
Możesz dezaktywować narzędzie za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Żywotność plików cookie: do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to wyłącznie plików cookie ustawionych za pośrednictwem tej witryny).

Podstawa prawna: 

art. 6 (1) a RODO (zgoda)

2.5.21 Sieć reklam wydajnościowych Awin

Cel/Informacja: 

Uczestniczymy w sieci reklam wydajnościowych „AWIN”. AWIN umieszcza na Państwa urządzeniu pliki cookies, aby móc przyporządkować wizytę na naszej stronie do określonego źródła (tzw. linki partnerskie). Umieszczając te pliki cookie, można mierzyć sukces kampanii reklamowej i przeprowadzać odpowiednie rozliczenia w ramach sieci. Innymi słowy, w pliku cookie umieszczana jest informacja o tym, kiedy dany nośnik reklamowy został kliknięty przez urządzenie. AWIN zbiera również informacje o urządzeniu użytkownika, takie jak używany system operacyjny i przeglądarka.

Pliki cookie/narzędzia: typ C. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy: 

Główny usługodawca:  AWIN AG, Berlin, Niemcy

Możliwe są transfery danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie standardowe stosowane są klauzule umowne zgodnie z art. 46 przepisów RODO. W przypadku państw trzecich/firm objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia gwarancji), można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Informacje dotyczące dalszych odbiorców można znaleźć w punkcie 1.4.

Usunięcie/wycofanie:

Możesz dezaktywować to narzędzie w ustawieniach plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Okres używania plików cookie: do 5 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to tylko plików cookie ustawionych przez tę witrynę)

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a przepisów RODO (zgoda)

3. Inne funkcje i oferty (wewnątrz i na zewnątrz strony internetowej)

Oprócz korzystania online z naszej strony internetowej oferujemy różne inne usługi, dla których przetwarzamy również Twoje dane osobowe w kontekście offline.
Niezależnie od postanowień punktu 1.2, w niektórych przypadkach Spółka Beiersdorf AG jest odpowiedzialna za funkcje i oferty, które zostały opisane w punktach poniżej niniejszej Polityki Prywatności. W niektórych przypadkach odpowiedzialna firma została wymieniona w stopce / podpisie wiadomości e-mail lub karcie działania funkcji i oferty.
3.1 Kontakt/Komunikacja/Współpraca

Cel / Informacje:
Komunikując się i / lub współpracując z nami, np. pocztą elektroniczną, za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, za pośrednictwem platformy wymiany danych, czy to jako konsument, podmiot, partner biznesowy lub klient, dane dostarczone przez Ciebie (Twój adres e-mail, jeśli dotyczy. Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu lub dane osobowe podane w ramach komunikacji) przechowywane przez nas na przykład w celu, aby odpowiedzieć na Twoje pytania lub zachować zgodność z komunikacją niezbędną do naszych celów biznesowych.

W zakresie współpracy z naszymi dostawcami wdrożyliśmy proces oceny wewnętrznej, który w naszym uzasadnionym interesie ma na celu poprawę relacji biznesowych poprzez opracowanie ""planu działania"". Z reguły przetwarzamy tylko informacje o firmie, ale można wyciągnąć wnioski na temat Ciebie jako osoby kontaktowej, jeśli komunikacja z dostawcami jest badana pod kątem czasu reakcji, niezawodności i przejrzystości.

Możemy zapytać, jeśli jako konsument kontaktujesz się z nami telefonicznie, czy rozmowa telefoniczna może zostać nagrana w celu zapewnienia jakości i działań szkoleniowych. Jeśli zgadzasz się na nagranie, przetwarzamy wszystkie informacje, które udostępniasz nam podczas rozmowy (treści komunikacyjne, ewentualnie również dane wrażliwe (zdrowotne), a także Twój numer telefonu i inne dane osobowe).

Przetwarzając dane wygenerowane w kontekście komunikacji, mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z wymogami prawnymi, do wewnętrznego przeglądu lub odpowiedniego żądania komunikacji.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub sytuacji podobnej do umowy. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, natomiast w takim przypadku nie będzie można korzystać z opisanej usługi.


Odbiorcy i źródła:
W celu zwalczania terroryzmu jesteśmy prawnie zobowiązani do przeprowadzenia porównania z listami sankcyjnymi. W związku z tym przetwarzamy również Twoje dane w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących porównania z tymi listami. Ponadto przetwarzamy Twoje dane w Grupie Beiersdorf w celu zapobiegania przestępstwom i innym wykroczeniom oraz prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, oceny i zarządzania ryzykiem, komunikacji wewnętrznej i odpowiednich celów administracyjnych. Jeśli firma stowarzyszona zgłosi potrzebę współpracy z Tobą jako dostawcą, podzielimy się naszym doświadczeniem ze współpracy z firmą stowarzyszoną.

Jeśli jesteś partnerem biznesowym, porównujemy Twoje dane z opublikowanymi listami wprowadzających w błąd dostawców (np. listami ostrzegawczymi Światowej Organizacji Własności Intelektualnej i Bundesanzeiger Verlag GmbH) w celu podjęcia świadomej decyzji o wszelkich płatnościach. Ponadto w niektórych przypadkach regularnie sprawdzamy Twoją zdolność kredytową (np. przy zawieraniu umów). Naszym uzasadnionym interesem jest tutaj minimalizacja ryzyka finansowego. W tym celu współpracujemy z agencjami kredytowymi (e.B. Creditreform Hamburg von der Decken KG, Wandalenweg 8-10, 20097 Hamburg oraz Bisnode D&B Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt), od których otrzymujemy niezbędne dane. W tym celu przekazujemy Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe agencjom kredytowym. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w Creditreform można znaleźć tutaj.

Jeśli jesteś klientem biznesowym lub partnerem, może być konieczne przekazanie Twoich danych osobowych potencjalnym nabywcom w ramach transakcji korporacyjnej. W ramach badania due diligence zazwyczaj przetwarzane są zanonimizowane dane. W razie potrzeby może być jednak konieczne w konkretnym indywidualnym przypadku przetwarzanie również danych osobowych. Nasz uzasadniony interes opiera się na realizacji transakcji korporacyjnej.

Ponadto przekazujemy dane następującym odbiorcom:

 • Klientom/Dostawcom Usług Konsumenckich
 • Platforma / Dostawcy usług hostingowych

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Ponadto zatwierdzono wiążące wewnętrzne przepisy o ochronie danych dla platformy/dostawcy usług hostingowych. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie / sprzeciw:
Usuwamy dane powstałe w tym kontekście po tym, jak przechowywanie nie jest już konieczne, chyba że istnieją ustawowe obowiązki przechowywania lub należy przestrzegać okresów przedawnienia.

W przypadku zapytań konsumenckich, które są przetwarzane za pośrednictwem naszego wewnętrznego narzędzia do zarządzania konsumentami, dane osobowe są zwykle usuwane po upływie jednego roku, jeśli nie mają zastosowania żadne inne ustawowe okresy przechowywania. Na zasadzie odstępstwa dane będą przechowywane przez dłuższy okres czasu, jeżeli dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Nagrania rozmów są przechowywane przez maksymalnie 90 dni.

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku przetwarzania w związku z umową lub sytuacją podobną do umowy)
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w przypadku przetwarzania danych w związku z obowiązkiem prawnym)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w przypadku przetwarzania zgodnie z wyżej wymienionym uzasadnionym interesem)


3.2 Biuletyn informacyjny

Cel / Informacje:
Newsletter zawiera wiadomości, oferty i dalsze informacje na temat wybranych marek Beiersdorf. Zapisując się do newslettera, otrzymasz spersonalizowane informacje o produktach, usługach lub sugestiach dotyczących udziału w promocjach, takich jak konkursy lub testy produktów za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z Twoją odpowiednią zgodą.

Zapisując się do newslettera, otrzymasz newsletter dostosowany do Twoich potrzeb (pod warunkiem, że newsletter jest ""spersonalizowany"", ""zindywidualizowany"" lub ""spersonalizowany""). W tym celu oceniamy Twoje klikalne na naszych stronach internetowych lub w biuletynie w celu zebrania istotnych dla Ciebie informacji.

Jeśli ta strona internetowa oferuje program lojalnościowy, ten biuletyn jest częścią programu lojalnościowego.

Otrzymywanie:

 • Platforma/Dostawcy usług hostingowych
 • Klienci/Dostawcy usług konsumenckich
 • Agencje zewnętrzne do obsługi newslettera

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Ponadto zatwierdzono wiążące wewnętrzne przepisy o ochronie danych dla platformy/dostawcy usług hostingowych. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/odwołanie:
Te zebrane dane zostaną automatycznie usunięte najpóźniej po 24 miesiącach, jeśli przestaną odpowiadać na biuletyn, np. otwarte (brak aktywności). Jeśli nie chcesz już otrzymywać biuletynu, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się otrzymywaniu biuletynu i odpowiednio zrezygnować z subskrypcji. Aby to zrobić, kliknij link zawarty w każdym biuletynie, a następnie zostaniesz poprowadzony przez proces rezygnacji z subskrypcji lub wyślij nam swoje odwołanie e-mailem.
Jeśli Twój profil nie został zweryfikowany w ramach tzw. procedury double opt-in, Twój profil zostanie usunięty najpóźniej po 6 miesiącach.

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
3.3 Promocje (np. konkursy, testy produktów)

Cel / Informacja:
Jeśli weźmiesz udział w loteriach lub podobnych naszych promocjach, wykorzystamy Twoje dane osobowe do przeprowadzenia promocji. Więcej informacji na temat celów można znaleźć w odpowiednich warunkach promocji.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych. W przypadku niepodania Twoich danych, akcja nie może zostać przeprowadzona.

Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich warunkach uczestnictwa.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub sytuacji podobnej do umowy. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, natomiast w takim przypadku nie będzie można korzystać z opisanej usługi.

Otrzymywanie:
-Platforma/Dostawcy usług hostingowych

-Klienci/Dostawcy usług konsumenckich

-Agencje zewnętrzne do obsługi newslettera

-Dostawca płatności (np. cashback).

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Ponadto zatwierdzono wiążące wewnętrzne przepisy o ochronie danych dla platformy/dostawcy usług hostingowych. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie:
Twoje dane zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu promocji (patrz Warunki uczestnictwa), chyba że jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania lub okresami przedawnienia.

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO ))

3.4 Program lojalnościowy

Cel / Informacje:
Celem tego programu jest spersonalizowane doświadczenie użytkownika dla Ciebie jako członka. Jeśli zapiszesz się do naszego programu lojalnościowego (online lub offline), będziesz otrzymywać ekskluzywne i spersonalizowane treści, takie jak biuletyn, próbki produktów lub oferty specjalne, np. pocztą elektroniczną, pocztą, SMS-em lub reklamą online w kanałach własnych lub stron trzecich, takich jak media społecznościowe (np. Facebook). W tym celu wykorzystujemy podane przez Ciebie dane kontaktowe (np. adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu), a także wszelkie profile w mediach społecznościowych powiązane z Twoimi danymi kontaktowymi. Te dane kontaktowe są porównywane w formie zaszyfrowanej z dostawcami mediów społecznościowych.

Aby móc zwracać się do Ciebie indywidualnie – tj. we właściwym czasie, za pośrednictwem właściwego kanału, z treścią istotną dla Ciebie oraz z właściwą, spersonalizowaną wiadomością – łączymy Twoje dane i uzupełniamy je o dalsze informacje, np. geodane i dane profilowe ze wszystkich punktów kontaktowych, w tym stron internetowych i kanałów mediów społecznościowych.

Oceniamy również Twoje (poprzednie) kliknięcia, otwieranie wiadomości e-mail, surfowanie i zachowania zakupowe online na innych stronach internetowych / aplikacjach, stronach mediów społecznościowych (np. W kontekście zamieszczanych reklam) lub w biuletynie w celu kompilacji treści odpowiednich dla Ciebie i, jeśli to konieczne, przyznania Ci punktów lojalnościowych. Możemy również uzyskać na tej podstawie status Twojej aktywności i automatycznie usunąć Twoje konto w przypadku braku aktywności (patrz poniżej). Ponadto wykorzystujemy te dane, aby zwrócić się do Ciebie indywidualnie, biorąc pod uwagę transakcje zakupu, które zostały dokonane. Dlatego tworzymy profil użytkownika w celu kompilacji spersonalizowanych treści.

Ponadto można gromadzić dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące zdrowia (alergie lub choroby skóry). Przetwarzamy je jednak tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę.

Wreszcie, wykorzystujemy również Twoje dane do analizy i poprawy skuteczności naszych usług. W związku z tym Twoje informacje będą przechowywane i wykorzystywane do celów analizy rynku i informacji o produkcie. Obejmuje to również informacje, które podajesz w kontekście działań/kampanii.

Otrzymywanie:

 • Platforma/Dostawcy usług hostingowych
 • Dostawcy usług konsumenckich
 • Dostawcy usług spedycyjnych (np. do wysyłki próbek)
 • Agencje zewnętrzne wspierające kampanie
 • Media społecznościowe

 • Dostawca marketingu online, zgodnie z opisem w punkcie 2. w części "Pliki cookie/narzędzia"

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Ponadto zatwierdzono wiążące wewnętrzne przepisy o ochronie danych dla platformy/dostawcy usług hostingowych. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/odwołanie/sprzeciw:
Twoje dane zostaną usunięte natychmiast po usunięciu konta/profilu, chyba że jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania lub okresami przedawnienia. Aby usunąć swoje dane, zaloguj się na swoje konto i skorzystaj z odpowiedniej funkcji usuwania lub wyślij nam swoje odwołanie do przetwarzania danych pocztą elektroniczną. Możesz również sprzeciwić się poszczególnym kanałom kontaktu na swoim koncie/profilu, usuwając zaznaczenie kanału kontaktu. Alternatywnie możesz również poprosić o to za pośrednictwem formularza kontaktowego. Automatycznie usuwamy Twoje dane osobowe najpóźniej po 24 miesiącach braku aktywności.
Jeśli Twój profil nie został zweryfikowany w ramach tzw. procedury double opt-in, Twój profil zostanie usunięty najpóźniej po 6 miesiącach.

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (Uzasadniony interes: Analiza i poprawa skuteczności naszych usług oraz połączenie profilu z danymi w naszym uzasadnionym interesie)
3.5 Dostawa pocztowa / kurierska

Cel / Informacja:
Jako wybrany klient, partner biznesowy, osoba testująca i/lub konsument otrzymasz również pocztą lub kurierem (listem) indywidualne informacje o produkcie, informacje o nowościach i próbkach produktów.

Jest to szczególna forma marketingu bezpośredniego, która jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem i intensyfikuje więź z wyżej wymienionymi osobami poprzez dostarczanie im wyłącznych informacji.

Otrzymywanie:

 • Platforma/Dostawcy usług hostingowych
 • Dostawcy usług komunikacyjnychDostawcy usług wysyłkowych

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Ponadto zatwierdzono wiążące wewnętrzne przepisy o ochronie danych dla platformy/dostawcy usług hostingowych. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2..

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/sprzeciw:
Twoje dane zostaną usunięte, gdy tylko zrezygnujesz z subskrypcji, chyba że jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania lub przepisami o przedawnieniu. Możesz zrezygnować z subskrypcji lub sprzeciwić się zgodnie z procesem opisanym w liście lub w sekcji sprzeciwu poniżej. Automatycznie usuniemy Twoje dane osobowe najpóźniej po 24 miesiącach braku aktywności (np. jeśli nie zrealizujesz wysłanych kuponów).

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes)
3.6 Ankiety

Cel / Informacje:
Jeśli bierzesz udział w ankietach lub podobnych kampaniach, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu określonym w zgodzie. Zebrane dane dotyczą pytań dotyczących celu, a także dodatkowych informacji społeczno-demograficznych o Tobie. Możesz uczestniczyć bez identyfikowania się, chyba że było to częścią zgody.

W przypadku niektórych badań technicznie konieczne jest zapewnienie, aby nie było możliwości podwójnego uczestnictwa lub wznowienia badania. Można to zrobić na przykład za pomocą zindywidualizowanych linków lub plików cookie.

Wykorzystywane pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ""Pliki cookie/narzędzia"".

Otrzymywanie:

 • Platforma/Dostawcy usług hostingowych
 • Dostawcy usług konsumenckich
 • Agencje zewnętrzne do wspierania badań

Przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednie gwarancje zawarto tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. W odniesieniu do państw trzecich/przedsiębiorstw, w odniesieniu do których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Ponadto zatwierdzono wiążące wewnętrzne przepisy o ochronie danych dla platformy/dostawcy usług hostingowych. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Kolejnych odbiorców można znaleźć w sekcji 1.4 dotyczącej odbiorców ogólnych.

Usunięcie/odwołanie:
Możesz dezaktywować narzędzie za pomocą ustawień plików cookie tutaj.

Usunięcie:
Usuwamy dane powstałe w tym kontekście po tym, jak przechowywanie nie jest już konieczne, chyba że istnieją ustawowe obowiązki przechowywania lub należy przestrzegać okresów przedawnienia. Z reguły ankiety są usuwane najpóźniej po dwóch latach.
Żywotność plików cookie: do 180 dni (dotyczy to tylko plików cookie ustawionych za pośrednictwem tej witryny).

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
3.7 Oświadczenie o ochronie danych dla kandydatów (rekrutacja)

Więcej informacji na temat procesu aplikacyjnego można znaleźć w osobnym oświadczeniu o ochronie danych dla kandydatów (rekrutacja) na stronie internetowej firmy.4. Sprzeciw lub cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych

Jeśli wyraziłeś zgodę (art. 6 (1) a GDPR) na przetwarzanie Twoich danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Takie wycofanie wpływa na dopuszczalność przetwarzania Twoich danych osobowych po tym, jak je nam podałeś.

Przetwarzanie danych osobowych opieramy na ważeniu interesów (art. 6 ust. 1 f GDPR), możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Ma to miejsce, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne w szczególności do wykonania umowy, która została przez nas opisana w opisie funkcji / usług. Przy wykonywaniu takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych w dotychczasowy sposób. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i/albo wstrzymamy / dostosujemy przetwarzanie danych, albo wskażemy nasze ważne powody godne ochrony, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

Oczywiście w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby reklamy i analizy danych. Możesz poinformować nas o swoim sprzeciwie pod wyżej wymienionymi danymi kontaktowymi dla administratora danych.5. Wprowadzanie zmian do oświadczenia o ochronie danych osobowych

Możemy zmodyfikować lub uaktualnić poszczególne części niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian, poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem różnych kanałów, na przykład, poprzez wyświetlenie bannera lub wysyłając wiadomość e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na Twoją prywatność. W każdym przypadku, przed skorzystaniem z naszej witryny, zalecamy zawsze sprawdzać oświadczenie o ochronie danych osobowych, aby dowiedzieć się o aktualnym statusie, który mógł zostać zmodyfikowany bądź uaktualniony. 

6. Informacje prawne dla przedstawicieli zawodów medycznych

Informacje o sposobie przetwarzania i przechowywania danych przedstawicieli zawodów medycznych dostępne są pod tym linkiem.

 

Status oświadczenia o ochronie danych osobowych na dzień 02.06.2023.

Co nas wyróżnia

Pionierskie rozwiązania
Pionierskie rozwiązania

Dostarczamy przebadaną klinicznie i dermatologicznie pielęgnację skóry, aby zachować jej zdrowy i promienny wygląd.

Rekomendacje dermatologów
Rekomendacje dermatologów

Współpracujemy z wiodącymi dermatologami i farmaceutami na całym świecie, aby tworzyć skuteczne produkty do pielęgnacji skóry, którym mogą oni zaufać i polecić.

Zaangażowanie w innowacje
Zaangażowanie w innowacje

Od ponad 100 lat poświęcamy się wprowadzaniu innowacji w pielęgnacji skóry. Wierzymy w tworzenie aktywnych składników i łagodzących formuł o wysokiej tolerancji, które pomogą Ci żyć lepiej każdego dnia.

Znajdź najbliższą aptekę stacjonarną z produktami Eucerin