Warunki korzystania

W związku z możliwościami i zagrożeniami, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu, użytkownicy powinni przestrzegać ogólnych warunków korzystania z naszej strony internetowej określonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników i nas samych. Dziękujemy za zrozumienie.

1. Informacje ogólne

Podmiotem odpowiedzialnym za treści na niniejszej witrynie eucerin.pl (dalej jako "Strona internetowa") jest:
NIVEA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńskiej 32, (61-021) Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, BDO: 000018642, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych (dalej jako „Beiersdorf”). 

2. Dane osobowe

Odpowiedzi na pytania oraz szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

3. Aktualizacja warunków korzystania

W związku z ciągłymi zmianami technicznymi i prawnymi mamy obowiązek zmieniać i/lub aktualizować warunki korzystania ze strony internetowej. Użytkownik powinien sprawdzać datę ostatniej aktualizacji warunków korzystania za każdym razem, gdy odwiedza naszą witrynę. 

4. Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej

Strona internetowa wykorzystuje materiały takie jak obrazy, zdjęcia, grafiki, logotypy, filmy, pliki audio i tekst ("Materiały"). Materiały są własnością lub są wykorzystywane przez Beiersdorf jako licencjobiorcę i są chronione na podstawie przepisów prawa autorskiego, prawa o znakach towarowych, prawa o wzorach przemysłowych oraz na podstawie praw osobistych zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym.  
Jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów - poza celami czysto prywatnymi - wymaga uprzedniej pisemnej zgody Beiersdorf. To samo dotyczy wszelkich modyfikacji materiału, w szczególności tłumaczenia lub innych form edycji, a także przekazywania go dalej.

Niedopuszczalne jest wszelkie nieuprawnione lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek zarejestrowanych znaków towarowych lub logotypów Beiersdorf AG.

Należy pamiętać, że jakiekolwiek naruszenie naszych praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej może skutkować konsekwencjami przewidzianymi prawem cywilnym i/lub karnym.

4. Wyłączenia odpowiedzialności

Jeżeli użytkownik pobiera materiały lub używa ich w dowolnej innej formie, postępuje tak na własne ryzyko. Spółka Beiersdorf nie odpowiada za jakiekolwiek straty użytkownika wynikłe w związku z pobranymi materiałami, a w szczególności za te dotyczące danych, sprzętu lub oprogramowania. Powyższe postanowienie nie zmienia zakresu odpowiedzialności z tytułu umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Spółka Beiersdorf nie będzie ponosiła odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw stron trzecich przez użytkowania.
 
Niniejsza witryna zawiera hiperłącza do stron internetowych innych dostawców. Beiersdorf nie ma wiedzy na temat zawartości witryn stron trzecich i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne nielegalne treści lub inne przypadki naruszenia prawa występujące na tych witrynach. Beiersdorf AG zobowiązuje się jednakże niezwłocznie usunąć wszelkie linki lub treści po uzyskaniu informacji, że naruszają one obowiązujące przepisy prawne.
 
Niniejsza strona została stworzona w celu przekazania informacji ogólnych i jej treść w żadnym razie nie może zastąpić porad medycznych ani specjalistycznych. Aby uzyskać taki rodzaj porady, należy się skontaktować z odpowiednim lekarzem bądź specjalistą.

5. Postanowienia końcowe

Jeśli jakikolwiek zapis zawarty w niniejszych warunkach jest lub okaże się niezgodny z prawem, nieważny lub niemożliwy do wyegzekwowania w jakimkolwiek prawodawstwie, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność ani wykonalność pozostałych warunków.
Jeśli użytkownik chce zgłosić przypadek naruszenia prawa na naszej witrynie lub reklamację, może się z nami niezwłocznie skontaktować:
pocztą elektroniczną na adres: recepcja.recepcja@beiersdorf.com lub skorzystać z formularza kontaktowego, a także pisemnie na adres:

NIVEA Polska Sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 32
61-021 Poznań
Polska
Telefon: +48 61 874 62 00

6. Oceny i opinie

Informujemy, że opinie/recenzje produktów wystawione do dnia 31 grudnia 2022 roku nie były weryfikowane pod kątem ich autentyczności. Ocenianie/recenzowanie produktów od dnia 1 stycznia 2023 roku odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. Oceny produktów mogą dokonywać wyłącznie osoby, które faktycznie korzystały z produktu lub go kupiły. Opinia będzie mogła być wystawiona wyłącznie po złożeniu przez użytkownika oświadczenia o korzystaniu z produktu/zakupie produktu. Beiersdorf może skontaktować się z każdą osobą, która umieszcza opinie na temat produktów celem weryfikacji autentyczności ich zakupu oraz korzystania z produktu. W przypadku weryfikacji negatywnej opinia zostanie niezwłocznie usunięta. Wyrażenie opinii ma charakter dobrowolny. Zamieszczane są wszystkie opinie zarówno pozytywne jak i negatywne. Beiersdorf zastrzega sobie prawo do usuwania, edytowania oraz odmówienia publikacji opinii sformułowanych w sposób sprzeczny z prawem, obsceniczny, oszczerczy, zawierający groźby, naruszający prywatność oraz prawa własności intelektualnej oraz krzywdzące dla osób trzecich, a także składających się lub zawierających wirusy komputerowe, reklamy komercyjne lub polityczne, masowo rozsyłaną korespondencję e-mail a także każdy inny rodzaj niechcianych wiadomości.Publikując oceny produktów, użytkownik przyznaje Beiersdorf niewyłączne, bezpłatne, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, nieodwołalne i w pełni podlegające podlicencjonowaniu prawo do korzystania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, wykonywania opracowań, dystrybuowania i wyświetlania tych treści na całym świecie za pomocą dowolnych nośników. Co więcej, użytkownik przyznaje Beiersdorf i innym podlicencjobiorcom prawo do korzystania z nazwy użytkownika lub pseudonimu, którym użytkownik posługuje się przy ocenie produktu. Publikując treści w witrynie, użytkownik oświadcza i gwarantuje zatem, że posiada albo kontroluje wszystkie prawa do treści, które publikuje; że treści te są poprawne; że wykorzystanie treści nie narusza postanowień niniejszych Warunków korzystania i że nie spowoduje szkód żadnej osobie ani podmiotowi; a także, że użytkownik zwalnia Beiersdorf z odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju roszczenia wynikające z opublikowanych treści. Beiersdorf nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści publikowane przez użytkownika lub osoby trzecie.