Ogólne Warunki Handlowe Beiersdorf N.V. („OWH”)

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.eucerin.pl prowadzony jest przez: Beiersdorf N.V., De Entrée 99-197, 1101 HE Amsterdam, Holandia, Rejestr Handlowy / Nr rej.: 39032682, NIP: NL001464553B0, adres poczty elektronicznej: shop@service.eucerin.pl

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z:

3.1. realizacją postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie udzielania informacji dotyczących Sklepu internetowego (płatności, zamówień, reklamacji dotyczących procesu zakupowego i produktów, jakości bądź kompletności wysyłek) jest Usługodawca;

3.2. realizacją postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie obsługi zapytań dotyczących marki, produktów i ich jakości jest NIVEA Polska Sp. z o.o.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

5. Definicje:

1.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2. Formularz kontaktowy – formularz dostępny w Sklepie Internetowym zapewniający kontakt Usługobiorcy  m.in. w zakresie zapytań o produkty, oferty i promocje.

1.3. Formularza Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.6. Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców oraz Klientów znajdujące się pod linkiem: https://www.eucerin.pl/meta-pages/polityka-prywatnosci.

1.7. Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym produkt kosmetyczny marki EUCERIN będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.9. Sklep internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.eucerin.pl.

1.10. Sprzedawca; Usługodawca - Beiersdorf N.V., De Entrée 99-197, 1101 HE Amsterdam, Holandia, Rejestr Handlowy / Nr rej.: 39032682, NIP: NL001464553B0, adres poczty elektronicznej: shop@service.eucerin.pl

1.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.12. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.13. Usługobiorca– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; albo (2) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.14. Ustawa o Prawach Konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 

§ 2 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Kupujący może złożyć Zamówienie jako osoba odwiedzająca Sklep Internetowy jak również jako zalogowany użytkownik programu lojalnościowego MyEucerin. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamów z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku realizacji zamówienia przez Klienta jako zalogowanego użytkownika programu lojalnościowego MyEucerin część informacji dotyczących danych osobowych uzupełniana jest automatycznie z możliwością dalszej modyfikacji zgodnie z warunkami programu lojalnościowego MyEucerin.

1.1.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

1.2. Formularz kontaktowy – Usługobiorca ma możliwość kontaktu za pośrednictwem Formularza Kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły dotyczące Usługi Formularza kontaktowego znajdują się w pkt 3.1. Polityki Prywatności.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub  Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0. i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej ; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Usług Elektronicznych:

4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 3 pkt. 8 Sekcji Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

4.1.1. pisemnie na adres: EUCERIN Online Shop, Schleefstr. 364, 44287 Dortmund, Niemcy

4.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  shop@service.eucerin.pl 

4.1.3 w formularzu kontaktowym na stronie: https://www.eucerin.pl/meta-pages/kontakt    

4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

 

§ 3 INFORMACJE OGÓLNE - STRONY UMOWY

 

1. Umowa zostaje zawarta z Beiersdorf N.V., De Entrée 99-197, 1101 HE Amsterdam, Holandia, Rejestr Handlowy / Nr rej.: 39032682, NIP: NL001464553B0. Osoby uprawnione do reprezentowania: Dyrektor regionalny: Karin de Koning, Manager finansowy: Lana Zrnec, T: +43-1-61 400-213.

2. W przypadku zamówień naszych produktów w sklepie internetowym Beiersdorf N.V. („Sprzedający“) na stronie www.eucerin.pl („strona internetowa“) obowiązują wyłącznie OWH w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia. Odmienne OWH klienta nie są przez nas uznawane. W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg w związku z niniejszymi OWH lub umowami, na których się one opierają, prosimy o kontakt: za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego na stronie https://www.eucerin.pl/meta-pages/kontakt lub drogą mailową pod adresem: shop@service.eucerin.pl.

3. Ogólne informacje dotyczące zawarcia umowy.

3.1. Z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Eucerin Kupujący może wybrać towary i umieścić je w koszyku, klikając przycisk „Dodaj do koszyka” w Formularzu Zamówienia. Wysyłając do nas zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący składa wiążącą ofertę zakupu towarów znajdujących się w koszyku. W każdej chwili przed wysłaniem zamówienia Kupujący może zmienić i przejrzeć dane. Zmiany można wprowadzić za pomocą przycisku „Edytuj” w podglądzie zamówienia na końcu procesu zamawiania i zapisać celem złożenia zamówienia. Tryb zawarcia Umowy, o którym mowa powyżej, ma także zastosowanie do Zamówień składanych przez Klientów będących zalogowanymi  użytkownikami programu lojalnościowego MyEucerin.

3.2. Po otrzymaniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawierającą szczegóły zamówienia. Potwierdzenie nie oznacza przyjęcia oferty i zawarcia umowy, a jedynie informuje, że otrzymaliśmy zamówienie.

3.3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy w osobnej wiadomości e-mail Kupujący otrzyma potwierdzenie wysyłki. Jeśli Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć zamówionego towaru nie z jego winy, na przykład dlatego, że dostawcy nie wypełniają swoich zobowiązań umownych wobec Sprzedającego i/lub nie wywiązują się z nich w terminie, Sprzedający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia i w związku z tym może odmówić przyjęcia zamówienia. Umowa nie zostaje wówczas zawarta. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie niezawarcia umowy, jak również o niedostarczeniu i ewentualnym zwrocie dokonanych już płatności.

3.4. Jeżeli dostępne w sklepie internetowym informacje dotyczące asortymentu (np. cena itp.) mimo starannego sprawdzenia przez Sprzedającego są błędne, wówczas nie przyjmujemy zamówienia, wysyłając towar z poprawnymi danymi, ale wysyłamy nową ofertę do Twojej akceptacji.

3.5. Tekst umowy zostaje zapisany. Językiem umowy jest język polski. Jeżeli Klient złożył Zamówienie jako zalogowany użytkownik programu lojalnościowego MyEucerin wówczas po zrealizowaniu Zamówienia Kupujący może wyświetlić umowę w swoim profilu użytkownika programu lojalnościowego MyEucerin. Wraz z potwierdzeniem wysyłki Kupujący otrzyma również dane zamówienia, zasady odstąpienia od umowy, fakturę i nasze OWH. W każdej chwili Kupujący może zapoznać się z naszymi OWH na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.eucerin.pl/meta-pages/OWH.

3.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 pkt. 3.5 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedającego.

4. Dostawa i dostępność towaru

4.1. Towary są dostarczane w sposób przedstawiony w Sklepie Internetowym, przy czym zastrzegamy sobie prawo do niewielkich zmian, jeśli chodzi o opakowanie. Dostawa zostanie zrealizowana na podany przez Kupującego adres dostawy.

4.2. Udostępniamy Kupującemu następujące sposoby dostawy Produktu:

4.2.1. przesyłka kurierska;

4.3 Odbiór osobisty Produktów nie jest możliwy.

4.4 W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na dużą ilość zamówionych Produktów, ich rodzaj lub ograniczoną dostępność mamy prawo do realizacji dostaw częściowych, o czym Kupujący zostanie poinformowany o drogą mailową.  

4.5 Zamówienia dostarczamy wyłącznie na terenie Polski. Czas dostawy na terenie Polski wynosi od 3 do 4 dni roboczych.

4.6. Termin dostawy rozpoczyna się z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w § 3 pkt 3.3.

5. Minimalna wartość zamówienia

5.1. Nie ma minimalnej wartości zamówienia towarów.

6. Warunki płatności

6.1. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych, zawierają ustawowy podatek VAT i nie zawierają kosztów wysyłki. Każdorazowo obowiązuje cena z chwili złożenia zamówienia.

6.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

6.2.1. Płatność przelewem natychmiastowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (BLIK).

6.2.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą (MasterCard lub Visa);  za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

6.3.  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

6.4. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

6.5. Płatność za zakupione produkty należy zrealizować natychmiast po zawarciu umowy.

6.6. W przypadku metody płatności kartą płatniczą, konto Kupującego przypisane do karty płatniczej zostanie obciążone w momencie wysyłki towarów.

6.7. W przypadku metod płatności PayU i BLIK cena zakupu zostanie pobrana z konta Kupującego po pomyślnym zakończeniu procesu płatności.

7. Wysyłka

7.1. Aktualnie realizujemy wysyłki jedynie do Polski.

7.2. W przypadku standardowej dostawy towarów na terenie Polski obowiązuje zryczałtowany koszt wysyłki w wysokości 9,99 zł za zamówienie.

7.3. Towar wysyłany jest kurierem. Jeśli jesteś konsumentem, ponosimy ryzyko związane z wysyłką.

8. Zasady odstąpienia od umowy

8.1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 (czternastu) dni bez podania przyczyny.

8.2. Okres odstąpienia wynosi 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez Kupującego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wszedł w posiadanie towarów. W przypadku dostawy, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej części lub partii towarów.

8.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest zobowiązany do  poinformowania nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów kontaktowych:

8.3.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@service.eucerin.pl przy czym w tytule wiadomości prosimy podać „Odstąpienie od Umowy nr XXX” ;

8.3.2. za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego na stronie internetowej  https://www.eucerin.pl/meta-pages/kontakt. Jako powód kontaktu prosimy wówczas wybrać „Sklep Eucerin.pl | Zwrot produktów”.

8.3.3. Możesz skorzystać z poniższego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to forma obowiązkowa.

 

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od niniejszej umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas:)

 

Adres: Eucerin Online Shop Schleefstraße 1a 44287 Dortmund Niemcy

e-mail: shop@service.eucerin.pl

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

Zamówiono dn. (*) / otrzymano dn. (*)

 

Nazwisko konsumenta/konsumentów Adres konsumenta/konsumentów Data

____________________________________

Podpis konsumenta/konsumentów (jedynie w przypadku powiadomienia na papierze)

(*) niepotrzebne skreślić

 

8.3.4. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że Kupujący wyśle wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem wyznaczonego terminu.

9. Konsekwencje odstąpienia od umowy

9.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego nastąpi zwrot wszelkich płatności dokonanych przez Kupującego w związku z zakupem, w tym koszty wysyłki (z wyjątkiem częściowego odstąpienia od umowy i dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas standardowa opcja dostawy), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy.

9.2. Do zwrotu stosujemy ten sam środek płatności, który Kupujący użył w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku Kupujący nie zostanie obciążony opłatami za zwrot. Możemy odmówić zwrotu środków, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki Kupujący nie przedstawi dowodu na odesłanie nam towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

9.3. Kupujący jest zobowiązany zwrócić lub przekazać towar niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy; zwrotów należy dokonywać na adres: Eucerin Online Shop, Schleefstraße 1a, 44287, Dortmund, Niemcy.

9.4. Prosimy o zapoznanie się z naszymi wskazówkami dotyczącymi zwrotu towaru; są one dostępne w § 3 pkt 10. Termin uważa się za zachowany, jeśli Kupujący odeśle towar przed upływem 14 (czternastu) dni. Koszty zwrotu towaru ponosimy my.

9.5. Kupujący ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikającą z korzystania z nich w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

10. Wskazówki dotyczące zwrotu towarów

10.1. W przypadku odstąpienia od umowy umożliwiamy Ci nieodpłatny zwrot towaru. Prosimy zwrócić uwagę na następujące informacje dotyczące zwrotu, które ułatwią nam jego realizację:

10.2. Do zwrotu towaru użyj oryginalnego opakowania. Kupujący może poprosić o formularz zwrotu za pomocą:

10.2.1. naszego formularza kontaktowego na stronie https://www.eucerin.pl/meta-pages/kontakt. Jako powód kontaktu wybierz „Sklep Eucerin.pl | Zwrot produktów“

10.2.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@service.eucerin.pl

10.2.3. Wypełnij formularz zwrotu i naklej go na paczkę.

10.2.4. Paczkę wyślij na następujący adres: Eucerin Online Shop, Schleefstraße 1a, 44287, Dortmund, Niemcy.

10.2.5. Otrzymanie paczki zwrotnej potwierdzimy drogą mailową.

11. Reklamacje

11.1. Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Rozdziale 5a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r, poz. 287 oraz z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm).

11.2. Jesteśmy obowiązani dostarczyć Kupującemu Produkt zgodny z umową, bez wad.

11.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową, jeżeli Kupujący, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, zostanie wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności Produktu z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu. 

11.4. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

11.4.1. pisemnie na adres: Eucerin Online Shop, Schleefstraße 1a, 44287, Dortmund, Niemcy.

11.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@service.eucerin.pl

11.4.3. za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.eucerin.pl/meta-pages/kontakt.

11.5. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji:

11.5.1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową;

11.5.2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży;

11.5.3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

11.6. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia niezgodności z umową, a  Sprzedający nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to zostało uznane za uzasadnione.

11.7. Kupujący będzie miał prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy gdy:

11.7.1. Sprzedający odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową poprzez wymianę na Produkty zgodne z Umową lub naprawy niezgodności z Umową z uwagi na brak możliwości dokonania wymiany lub naprawy zgodnie z żądaniem Kupującego albo naprawa lub wymiana Produktów wiąże się z nadmiernymi kosztami dla Sprzedającego;

11.7.2. Sprzedający nie dokonał wymiany lub naprawy Produktu w rozsądnym terminie od chwili zgłoszenia przez Kupującego niezgodności Produktu z umową. 

11.7.3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

11.7.4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony w postaci wymiany lub naprawy Produktów na zgodne z umową.

11.7.5. z oświadczenia Sprzedającego lub z okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedający nie doprowadzi Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

11.7.6. Sprzedający zwróci Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

11.7.7. W razie odstąpienia od umowy Kupujący niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedającemu na koszt Sprzedającego, o ile Kupujący jest konsumentem. Sprzedający zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

11.8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu braku zgodności towaru z Umową, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Eucerin Online Shop, Schleefstraße 1a, 44287, Dortmund, Niemcy.

11.9. W przypadku Kupującego będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedający. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Sprzedającemu Produkt w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

12. Zastrzeżenie własności

12.1. Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu zapłaty pełnej ceny zakupu.

13. Wykorzystanie przekazanych danych / ochrona danych

13.1. Informacje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji przez Sprzedającego umowy sprzedaży znajdują się w Polityce prywatności.

14. Brak możliwości sprzedaży klientom komercyjnym

14.1. Nasze produkty sprzedajemy wyłącznie w ilościach do użytku domowego.

14.2. Produkty oferowane w naszym sklepie internetowym sprzedawane są wyłącznie konsumentom. W związku z tym Kupujący zobowiązuje się do korzystania z produktów wyłącznie w celach prywatnych. Niedopuszczalna jest komercyjna i handlowa odsprzedaż zamówionych towarów. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjmowania ofert umów, które wydają się być składane w celu komercyjnej odsprzedaży towarów.

15. Spory

15.1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy

16. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

16.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

16.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

16.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora.

16.4. Obecnie nie uczestniczymy w żadnej alternatywnej procedurach rozstrzygania sporów.

17. Postanowienia końcowe

17.1. Do niniejszej umowy stosuje się prawo polskie.

17.2. Umowa pozostaje wiążąca w pozostałych częściach, nawet jeśli poszczególne jej punkty są prawnie nieskuteczne. W miejsce punktów nieskutecznych zastosowanie mają przepisy ustawowe, jeśli takie istnieją. W zakresie, w jakim stanowiłoby to nieuzasadnione trudności dla jednej ze stron umowy, umowa w całości staje się nieskuteczna.

18. Zmiana Regulaminu:

18.1. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

18.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) Kodeksu Cywilnego, to jest Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

18.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupującego będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

18.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Kupującymi będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.